דלג לתוכן המרכזי

תקנון פעילות Papa party

תקופת הפעילות

* משך הפעילות: 24-26/4/21
* משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של פאפא ג'ונס
* פאפא ג'ונס רשאית לשנות את תנאי התחרות ללא כל הודעה מוקדמת בעמוד הפייסבוק.
* תוקף המימוש עד ה30/06/2021
* לא ניתן להמיר את הפרס
* בכפוף לאזורי החלוקה או באיסוף עצמי.

זכאים לפעילות

זכאים להשתתף בפעילות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים"):
* בגירים מגיל 18 ומעלה בכפוף לתקנון זה
* העוקבים של פאפא ג'ונס בפייסבוק ובאינסטגרם

מהות הפעילות

* פאפא ג'ונס מזמינה את העוקבים בעמוד הפייסבוק ובפרופיל האינסטגרם לתייג חבר שחוגג יום הולדת ולכתוב לו ברכה מצחיקה. על המשתתפים לכתוב למתוייג ברכה מצחיקה ולתייג גם @papajohnsisrael וחבר.
* ועדת השיפוט מטעם פאפא ג'ונס תבחר את הזוכים עם המשפטים המרגשים ביותר ותעניק להם פיצה משפחתית מתנה.
* פאפא ג'ונס יכולה להכריז על מועד מוקדם יותר/מעט מאוחר יותר של סיום התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
* פאפא ג'ונס שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל תגובה מכל סיבה שהיא, לרבות בשל הפרת זכויות יוצרים ולפסול מלהשתתף בתחרות.

בחירת הזוכה

* הזוכים יהיו אלה שעוקבים אחרי הפרופיל של פאפא ג'ונס בפייסבוק או באינסטגרם, ישתתפו בפעילות ויהיו המרגשים ביותר.
* המשתתף מסכים ומוותר על כל טענה לזכויות יוצרים בפוסט ו\או בתמונות שהעלה בתגובות לפעילות.
* ההודעה תמסר לזוכה בהודעה פרטית בפייסבוק או באינסטגרם.  
* במידה והמשתתף אינו יוצר קשר ומחזיר פרטים לגבי זכייתו תוך 7 ימים מרגע ההכרזה על זכייתו בעמוד הפייסבוק/ אינסטגרם, רשאית פאפא ג'ונס להעביר את זכייתו למשתתף אחר ע"פ שיקול דעתה.
* למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תחרות זו אינה הגרלה! מקוריות התגובות – היא שתכריע בבחירת המנצח.
* יובהר כי פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע שהוא מספק יועבר לפאפא ג'ונס ולא לפייסבוק.
* לא יינתן זיכוי כספי בגין ביטול הזכייה ע"י המשתתף מכל סיבה שהיא
* הענקת הפרס הינה בכפוף לאזורי המשלוחים של רשת פאפא ג'ונס, לחילופין יוכלו הזוכים לממש את הזכייה באמצעות איסוף עצמי מהסניף.

הפרס

* הפרס: שובר ל5 מגשי פיצות משפחתיות קלאסיות בגודל L יימסר לשני זוכים
* מימוש הזכייה בכפוף לאזורי המשלוחים של רשת פאפא ג'ונס, לחילופין יוכלו הזוכים לממש את הזכייה באמצעות איסוף עצמי מהסניף.
* ט.ל.ח
* פאפא ג'ונס תהיה רשאית לשנות את תנאי התחרות ואת בחירת הזוכה לפי שיקול דעתה.

אחריות

* ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בתחרות.
* פאפא ג'ונס ו/או מי מטעמו אינם אחראיים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לפרסום הפרטים של המשתתף ולא יהיו אחראים לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
* פאפא ג'ונס לא תהה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים במדיות השונות בתכנים שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את פאפא ג'ונס מכל אחריות לכך, ולא יבקש תשלום כלשהו עכשיו או בעתיד עבור שימוש בתמונה או בפוסט שכתב.
* המשתתף נותן הסכמתו לפרסום שמו.

שמירה על פרטיות

פאפא ג'ונס מתחייבת לשמור על פרטיות המשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסמו ע"י המשתתפים בעצמם. המשתתף מוותר על כל טענה בדבר זכויות יוצרים לגבי התכנים שהעלה .

זכויות יוצרים

* פאפא ג'ונס תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים/ תמונות/ סטורי אשר העלה המשתתף במסגרת הפעילות בפייסבוק, אנסטגרם, או כל רשת אחרת.
* המשתתפים מוותרים על זכויות יוצרים בתכנים ובתגובות שהעלו לפייסבוק או לאינסטגרם של פאפא ג'ונס, וידוע להם שלא תינתן תמורה כלשהי בעבורם.

שונות

* כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים. * פאפא ג'ונס תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות , אופי הפעילות , עצם קיומה או כל חלק ממנה, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
* בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות  ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות  באופן אחר כלשהו, לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה פאפא ג'ונס רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף בפעילות  ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו\או תביעה כנגדה ו\או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בתחרות בנסיבות דנן.
* תקנון הפעילות  כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
* בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות , תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
* הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות  ו\או שינוי הוראות התקנון תפרסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של פאפא ג'ונס. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק של פאפא ג'ונס תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.
* תוקף המימוש עד ה30/06/2021
* לא ניתן להמיר את הפרס
* בכפוף לאזורי החלוקה או באיסוף עצמי.