דלג לתוכן המרכזי

תקנון פעילות שגרירים

תקופת הפעילות

*16-06-2021 עד 31-12-2021, משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של פאפא ג'ונס.

*פאפא ג'ונס יכולה לשנות את מועד סיום הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 

*לא ניתן להמיר את הפרס בכפוף לאזורי החלוקה או באיסוף עצמי. 

זכאים לפעילות

זכאים להשתתף בפעילות מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים"):בגירים מגיל 18 ומעלה בכפוף לתקנון זה, אנשים עם יותר מ- 800 עוקבים/חברים, ושלא מחויבים לסוכנות.

מהות הפעילות

פאפא ג'ונס מזמינה את הקהל להירשם בכדי להיות שגרירים ולטעום את הפיצות והמנות המגוונות של הרשת, לספר על החוויה ולתייג גם papajohnsisrael@ בסטורי או בפוסטים ולהעלות לפחות ב-3 קבוצות מקומיות בפייסבוק את החוויה. צוות הניהול של פאפא ג'ונס יבחר את הפוסטים/סטוריז הרלוונטים וישתמש בהם. פאפא ג'ונס יכולה להכריז על מועד מוקדם יותר/מעט מאוחר יותר של סיום הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. פאפא ג'ונס שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל חומר מכל סיבה שהיא, לרבות בשל הפרת זכויות יוצרים ולפסול את ההשתתפות.

בחירת השגריר

המשתתף מסכים ומוותר על כל טענה לזכויות יוצרים בפוסט ו\או בתמונות שהעלה בתגובות לפעילות. יצרו קשר עם השגרירים המתאימים במידה והמשתתף אינו יוצר קשר ומחזיר פרטים לגבי השתתפותו תוך 7 ימים מרגע ההכרזה על השתתפותו, רשאית פאפא ג'ונס להעביר את השתתפותו למשתתף אחר ע"פ שיקול דעתה וללא הודעה. יובהר כי פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע שהוא מספק יועבר לפאפא ג'ונס ולא לפייסבוק. הענקת המשלוח הינה בכפוף לאזורי המשלוחים של רשת פאפא ג'ונס, לחילופין יוכלו השגרירים לממש את השתתפותם באמצעות איסוף עצמי מהסניף.

אחריות

ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות .פאפא ג'ונס ו/או מי מטעמו אינם אחראיים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לפרסום הפרטים של המשתתף ולא יהיו אחראים לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. פאפא ג'ונס לא תהה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים במדיות השונות בתכנים שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את פאפא ג'ונס מכל אחריות לכך, ולא יבקש תשלום כלשהו עכשיו או בעתיד עבור שימוש בתמונה או בפוסט שכתב. המשתתף נותן הסכמתו לפרסום שמו.

שמירה על פרטיות

פאפא ג'ונס מתחייבת לשמור על פרטיות המשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות המשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסמו ע"י המשתתפים בעצמם. המשתתף מוותר על כל טענה בדבר זכויות יוצרים לגבי התכנים שהעלה .

זכויות יוצרים

פאפא ג'ונס תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים/ תמונות/ סטורי אשר העלה המשתתף במסגרת הפעילות בפייסבוק, אינסטגרם, או כל רשת אחרת. המשתתפים מוותרים על זכויות יוצרים בתכנים ובתגובות שהעלו לפייסבוק או לאינסטגרם של פאפא ג'ונס, וידוע להם שלא תינתן תמורה כלשהי בעבורם. 

שונות

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים. פאפא ג'ונס תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומה או כל חלק ממנה בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון הפעילות ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת, או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו, לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה פאפא ג'ונס רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף בפעילות  ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו\או תביעה כנגדה ו\או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בפעילות בנסיבות דנן. תקנון הפעילות כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו\או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק. בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. הודעה בדבר שינוי תנאי הפעילות ו\או שינוי הוראות התקנון תפרסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של פאפא ג'ונס. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק של פאפא ג'ונס תיחשב כהודעה על פי סעיף זה. לא ניתן להמיר את קבלת המוצרים. בכפוף לאזורי החלוקה או באיסוף עצמי.